Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły lub są w trakcie szkolenia z psychoterapii dorosłych afiliowanego przez PTPP. Szkolenie jest afiliowane przez Radę PTPP i uprawnia do ubiegania się o certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Dzieci i Młodzieży PTPP.

Rada szkolenia:

Ora Dresner
Małgorzata Sadowska (kierownik szkolenia)
Robert Sadowski

KRYTERIA APLIKACJI I WYMAGANIA SZKOLENIOWE

 • terapia własna u terapeuty szkoleniowego PTPP (lub psychoanalityka IPA) z częstotliwością min. 3 razy w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach przyjmowane będą również osoby, które ukończyły już własną psychoterapię)
 • doświadczenie kliniczne
 • najpóźniej podczas pierwszego roku szkolenia rozpoczęcie pracy z dziećmi i/lub młodzieżą oraz superwizja szkoleniowa tej pracy z częstotliwością raz w tygodniu (u superwizora terapii dzieci i młodzieży PTPP lub psychoanalityka dzieci i młodzieży IPA)
 • przedstawienie opinii od superwizora i/lub nauczyciela (może dotyczyć superwizora terapii dorosłych) o pracy klinicznej kandydata

Kandydaci spełniający powyższe kryteria będą przyjmowani do szkolenia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy student zobowiązany jest podczas szkolenia do odbycia przynajmniej jednego stażu (w dowolnej ilości godzin) w placówce służby zdrowia lub opiekuńczo-wychowawczej (szpital psychiatryczny, szpital położniczy, świetlica socjoterapeutyczna, dom dziecka, dom poprawczy, pogotowie opiekuńcze, dom samotnej matki, ośrodek pomocy społecznej itp.). Doświadczenie zdobyte podczas stażu omawiane jest podczas rozbudowanych seminariów klinicznych. Podczas tych seminariów omawiana jest również praca kliniczna studentów, duży nacisk położony jest także na łączenie wiedzy teoretycznej dotyczącej techniki i aspektów rozwojowych z doświadczeniem klinicznym.

Każdemu studentowi przydzielony jest opiekun naukowy, z którym może omawiać kwestie związane ze szkoleniem, własnym rozwojem zawodowym oraz sprawami klinicznymi. Opiekun naukowy udziela również podopiecznemu informacji od nauczycieli prowadzących zajęcia na kursie i omawia z nim jego postępy w szkoleniu.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Semestr 1: Wprowadzenie do terapii dzieci i młodzieży – podstawy specyfiki rozwojowej oraz techniki pracy

Zajęcia 1

 • 2h Wprowadzenie do psychoanalizy dzieci i młodzieży – rys historyczny i współczesny
 • 2h Konsultacje i setting: rodzice, dziecko, adolescent – w gabinecie i poradni
 • 4h Seminarium kliniczne – konsultacje

Zajęcia 2 i 3

 • 2h Małe dziecko – ogólna charakterystyka rozwojowa
 • 2h Konsultacje i setting: rodzice, dziecko, adolescent – w gabinecie i poradni
 • 4h Seminarium kliniczne – konsultacje

Zajęcia 4 i 5

 • 2h okres latencji – ogólna charakterystyka rozwojowa
 • 2h podstawy techniki pracy z dzieckiem i adolescentem
 • 4h seminarium kliniczne

Zajęcia 5

 • 2h okres latencji – ogólna charakterystyka rozwojowa
 • 2h podstawy techniki pracy z dzieckiem i adolescentem
 • 4h seminarium kliniczne

Razem: 40h

Semestr 2

 • 10h psychopatologia i technika (praca z dziećmi głęboko zaburzonymi – psychoza, autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia borderline itp.)
 • 10h adolescencja – charakterystyka rozwojowa
 • 20h seminarium kliniczno-techniczne

Razem: 40h

Semestr 3

 • 10h psychopatologia i technika c.d.
 • 10h teorie wczesnorozwojowe – przegląd teorii
 • 20h seminarium kliniczno-techniczne

Razem: 40h

Semestr 4

 • 10h psychopatologia i technika (zaburzenia okresu adolescencji)
 • 10h wybrane zagadnienia w terapii dzieci i młodzieży
 • 20h seminarium kliniczno-techniczne

Razem: 40h

Semestr 5

 • 10h psychopatologia i technika c.d.
 • 10h praca z rodziną, rodzicami i otoczeniem dziecka – seminarium teoretyczno-kliniczne
 • 20h seminarium kliniczno-techniczne

Całe szkolenie obejmuje 200 godzin dydaktycznych.

UKOŃCZENIE SZKOLENIA

Student kończy szkolenie napisaniem dwóch prac:

 • pracy klinicznej z prowadzonej przez siebie psychoterapii pacjenta, będącej opisem rozumienia procesu tej terapii wraz z krótkim odniesieniem do teorii
 • krótkiego opisu pracy w środowisku pacjenta (współpraca terapeuty z instytucjami, zespołem terapeutycznym, lekarzem, zespołem instytucji opiekuńczej, rodziną itp.)

Aby ukończyć szkolenie wymagane jest również pozytywne zaliczenie wszystkich seminariów teoretycznych i klinicznych.

Koszt szkolenia: 12500 zł płatne w 5 ratach po 2500 zł

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: info@edukacjapsychoanalityczna.pl.

Najbliższa edycja szkolenia rozpocznie się we wrześniu 2018 r. w Warszawie.

Możliwe jest również zorganizowanie szkolenia w innych miastach Polski.