Szkolenie składa się z dwóch modułów teoretycznych, które realizowane są równolegle przez cały okres szkolenia. Pierwszy, ogólny, obejmuje zagadnienia psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej ogólnej, m.in.: teorie i techniki psychoanalityczne, zagadnienia etyczne i psychopatologię. Drugi, specjalistyczny, obejmuje zagadnienia związane z psychoanalizą i psychoterapią dzieci i młodzieży, m.in.: obserwacja niemowląt, pomoc okołoporodowa, technika pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną, współpraca ze środowiskiem, procesy grupowe i rodzinne, psychopatologia dzieci i młodzieży, zagadnienia etyczne, teorie rozwojowe, teorie więzi, seminaria kliniczne (w sumie ponad 600 godzin dydaktycznych).

Terapeuci, którzy odbywają lub ukończyli szkolenie ogólne z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej afiliowane przez PTPP, mogą realizować drugi moduł szkolenia, bez obowiązku uczestniczenia w pierwszym.

Uczymy naszych studentów swobodnego korzystania z wiedzy psychoanalitycznej. Na początku roku terapeuci zapoznają się z historią psychoanalizy. Podczas szkolenia w największym stopniu odwołujemy się do teorii Melanii Klein i jej kontynuatorów, jednak studenci zapoznają się również z innymi teoriami i podejściami psychoanalitycznymi, takimi jak teorie A. Freud, D. Winnicotta i analityków szkoły niezależnej, M. Mahler, teorie więzi, psychoanaliza francuska, neuropsychoanaliza.

Przygotowujemy studentów do pracy w różnych, często skomplikowanych sytuacjach rodzinnych i instytucjonalnych, dlatego podczas seminariów klinicznych omawiamy poza terapią pacjentów również pracę z rodzicami, rodzinami, oraz z matkami w sytuacji okołoporodowej. Studenci uczestniczą również w seminariach lub warsztatach poświęconych tym zagadnieniom. Zwracamy uwagę na współpracę z instytucjami i specjalistami opiekującymi się dziećmi i rodziną, aby studenci mogli zapoznać się ze specyfiką ich pracy i potrafili nawiązać adekwatną i terapeutyczną współpracę.

Ponieważ praca z rodzinami i dziećmi często stawia terapeutę przed niespodziewanymi komplikacjami i wyzwaniami, przez cały okres szkolenia odbywają się seminaria etyczne, podczas których dyskutujemy problemy z jakimi borykają się terapeuci. Najpóźniej w trakcie 1 roku szkolenia studenci podejmują pracę z dziećmi i/lub młodzieżą. Praca ta przedstawiana jest na seminariach klinicznych oraz poddawana regularnej szkoleniowej superwizji indywidualnej. W 3 roku szkolenia studenci podejmują pracę z rodzicami, która poddawana jest superwizji podczas seminariów klinicznych.

Szkolenie odbywa się raz w miesiącu w weekendy (moduł podstawowy odbywa się w soboty, a specjalistyczny w niedziele).

SZKOLENIEM KIERUJE RADA SZKOLENIA W SKŁADZIE:

Ora Dresner – psychoanalityk, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, członek British Psychoanalytic Association, International Psychoanalitycal Association, Tavistock Society of Psychotherapists oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Od 1977 roku szkoliła się i mieszka w Londynie. Prowadzi praktykę prywatną, jest także dyrektorem Camden Psychotherapy Unit. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i superwizyjną, również na rzecz organizacji szkolących w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej, wykłada w Tavistock Clinic. Od lat szkoli i superwizuje w Warszawie i Trójmieście, prowadząc między innymi seminaria Obserwacji Niemowląt.

Małgorzata Sadowska – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i International Psychoanalitycal Association. Superwizor paychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Terapeuta szkoleniowy, superwizor terapii dzieci, młodzieży i dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała w Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu oraz w praktyce prywatnej.

Robert Sadowski – psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i International Psychoanalitycal Association. Superwizor psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Terapeuta szkoleniowy oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii oraz w praktyce prywatnej. Prowadził lub prowadzi seminaria w szkoleniach: Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej Poznań oraz w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO SZKOLENIA

  • Rozpoczęcie własnej psychoterapii szkoleniowej u terapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalityk IPA, w wymiarze co najmniej 3 sesji tygodniowo (w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozpoczęcia psychoterapii szkoleniowej od drugiego roku szkolenia)
  • Doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi

Kandydaci spełniający powyższe kryteria będą przyjmowani do szkolenia decyzją Rady Szkolenia po złożeniu ankiety aplikacyjnej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.